دانلود CBT Nuggets VMware VSphere 6 (VCP6-DCV)

در این بسته آموزشی آقای کیت بارکر سرفصل مربوط به VMware vSphere را آموزش می دهد. در این ویدئو نحوه نصب و راه اندازی ، مدیریت و راهبری یک مجموعه مجازی مبتنی بر پلتفرم نسخه ۶ مورد بحث قرار میگیرد. مباحث اصلی کار با Hypervisor  و سرفصل های مورد نیاز برای امتحان های سری  Data Center جزء مطالب اصلی این ویدئو آموزشی است.

فهرست مطالب ارائه شده به تفکیک هر ویدئو

۰۱ – Welcome to vSphere 6
۰۲ – What is a Hypervisor
۰۳ – What is vSphere
۰۴ – Lab Design and Preparation
۰۵ – ESXi as a Lab VM
۰۶ – ESXi Initial Configuration
۰۷ – AD, DNS & other Services
۰۸ – vSphere Windows Client
۰۹ – vCenter Options
۱۰ – Deploying the vCSA
۱۱ – vCSA Hacked to run on Workstation
۱۲ – Add ESXi Hosts to vCSA
۱۳ – Datastores
۱۴ – Deploying a VM in vSphere
۱۵ – Install VMware Tools
۱۶ – Using VM Templates
۱۷ – OVA and OVF
۱۸ – Snapshots
۱۹ – Intro to vSphere Networking
۲۰ – Create a Virtual Switch
۲۱ – Freesco Router VM
۲۲ – iSCSI Concepts
۲۳ – iSCSI Target using Windows Server
۲۴ – Add an iSCSI Datastore
۲۵ – iSCSI Multipath
۲۶ – Create NFS Datastores
۲۷ – vMotion
۲۸ – Using DRS
۲۹ – Distributed Switch Concepts
۳۰ – Implement a Distributed Switch
۳۱ – Networking Policy Concepts (Standard vSwitch)
۳۲ – Using Standard vSwitch Policies
۳۳ – Migrate VMK port to VDS
۳۴ – Distributed Switch Features
۳۵ – Increasing a Datastore
۳۶ – Using vApps
۳۷ – CPU and Memory Control Concepts
۳۸ – Implement Reservations and Limits
۳۹ – Resource Pool Concepts
۴۰ – Using Resource Pools
۴۱ – Using Storage DRS
۴۲ – High Availability (HA)
۴۳ – VM Fault Tolerance (FT)
۴۴ – Storage Policy Concepts
۴۵ – Applying VM Storage Policies
۴۶ – Virtual SAN (VSAN)
۴۷ – Add LDAP to SSO
۴۸ – vSphere Authorization
۴۹ – vSphere Alarms and Alerts
۵۰ – Affinity Concepts
۵۱ – Using Affinity Rules
۵۲ – Customization Specifications
۵۳ – Content Libraries
۵۴ – Additional Products and Features
۵۵ – Additional Fishing Tools

 

Part-1

Part-2

Part-3

 

 password :  newadmin.ir

درباره نویسنده

حکیم

پاسخ دهید