دانلود VMware Certified Associate – Cloud (VCA-Cloud)

در این آموزش آقای David Davis  یکی از متخصصین بنام ، در حوزه مجازی سازی مطالب مرتبط با مدرک VCA را آموزش میدهد. متقاضیان شرکت در این آزمون می توانند با مشاهده این بسته آموزشی آمادگی کافی جهت شرکت درآزمون را کسب نمایند.

VCA یکی از چهار گواهینامه در مبحث Cloud شرکت Vmware می باشد. در این دوره به مباحث Cloud Computing و سپس تمرکز در راه حل های VMware  vRealize Automation و vRealize Operations Manager و vCloud Connector و SRM و vCloud Suite  می پردازیم.
این دوره آموزشی که محصول شرکت Pluralsight است موارد زیر به تفکیک مورد بحث قرار میگیرد.

1-Overview – VMware Certified Associate (VCA) Certifications : 

Introducing the VMware Certified Associate

VCA – Cloud Overview

VCA – Workforce Mobility Overview

VCA – NV Overview

VCA – Data Center Virtualization Overview

Who Should Become a VMware Certified Associate?

Why Become a VMware Certified Associate?

How to Become a VMware Certified Associate

2-Preparing for the VCA in Cloud Computing Certification : 

VCA-Cloud Preparation Resources

VCA-Cloud Blueprint Review

How to Pass the VCA-Cloud the First Time

Summary

3-Cloud Computing Concepts : 

Introduction

Cloud Computing Characteristics

The Forms of Cloud Computing

Cloud Terminology

IaaS Deployment Models

IaaS Cloud Characteristics

How Virtualization Compares to IaaS Cloud

4-How VMware’s Cloud Solutions Solve Business Challenges : 

Topics

Availability Challenges

Management Challenges

Elasticity Challenges

Efficiency Challenges

Summary

5-Understanding VMware’s Software-defined Enterprise : 

Topics

Introducing the Software-defined Enterprise

Benefits of the Software-defined Datacenter

Identify vSphere and Data Center Virtualization Concepts

VMware Linked Clone Benefits and Use Cases

Understanding Storage Service Classes

VMware VSAN Use Cases

Understanding vSphere Components Relevant to Cloud Computing

Summary

 

6-vRealize Automation and the Cloud : 

Topics

What Is vRealize Automation?

Infrastructure, Application, and Custom

vRealize Automation Extensibility

Benefits of Policy-based Provisioning and Governance

vRA Lifecycle Management

vRA’s Intelligent Business Management

vRA and NSX Integration

Summary

7-vCenter Operations Manager and the Cloud : 

Monitoring Cloud vs. Physical

Introduction to vRealize Operations

How Super Metrics Help You

Identify Your Monitoring Requirements

What Are Self-learning Analytics?

What Are Dynamic Thresholds?

What Are Pro-active Smart Alerts?

Capacity Management with vRealize Operations

Compliance Management with vRealize Operations

Intelligent Grouping

vRealize Orchestrator Integration

Summary

8-Understanding vCloud Connector : 

What Is vCloud Connector?

vCloud Connector Use Cases

Content Synchronization and Transfer

Summary

9-VMware Site Recovery Manager (SRM) and the Cloud : 

Introduction to VMware Site Recovery Manager (SRM)

VMware Site Recovery Manager Features

Use Cases for VMware Site Recovery Manager

Summary

10-How the vCloud Suite Enables the Cloud : 

What Makes up the vCloud Suite?

VMware NSX

vRealize Business and ITBM

vCenter Hyperic

vFabric Suite

vCloud Air and vCHS

Summary

11-Solving Business Challenges with VMware’s Cloud Solutions : 

Solving IT Efficiency Challenges

Solving IT Availability Challenges

Solving IT Elasticity Challenges

Solving IT Management Challenges

Summary

 

VMware Certified Associate Cloudpassword :  newadmin.ir

درباره نویسنده

حکیم

پاسخ دهید